Gizlilik İlkeleri
Gizlilik İlkeleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Aydınlar Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Aydınlar”) tarafından, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metnini okuyarak bilgilendirildim.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Bu kapsamda tıbbî hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verilerim başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmıştır;

 • Adım, soyadım, TC kimlik numaram, Türk vatandaşı olmamam halinde pasaport numaram veya geçici TC kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, medeni halim, cinsiyetim gibi kimlik verileri ve ibraz ettiğim TC Kimlik Kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi fotokopisi,
 • Adresim, telefon numaram, elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim,
 • Mesleğim, banka hesap ve IBAN numaram gibi verilerim,
 • Dosyamda takip edilmesi amacıyla sunduğum laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarım, test sonuçlarım, muayene verilerim, reçete bilgilerim gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verilerim,
 • Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım bilgi ve yorumlar,
 • Kliniklerinizi ziyaretim sırasında kapalı devre kamera sistemi ile alınan görüntü kaydım,
 • Çağrı Merkeziniz ile iletişime geçtiğim takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarım,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verilerim ve Sosyal Güvenlik Kurumu verilerim,
 • Web siteniz ve mobil uygulamanızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgilerim, IP adresim, tarayıcı bilgilerim ve kendi rızam ile ilettiğim tıbbi belgeler, anketler, form bilgilerim ve konum verilerim.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda bilgilendirildim:

 • Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Randevum hakkında bilgilendirilmek,
 • Kimliğimin teyit edilmesi,
 • Anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi,
 • Sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerimin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerimin paylaşılması,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, çalışanlarınıza eğitim verilmesi,
 • Kalite geliştirme aktivitelerinizin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Aydınlar ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde gerekli dikkatle ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği hususunda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerim, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri) ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
 • Türkiye Eczacılar Birliği ile,
 • Adli makamlar ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk edilmem halinde sevk edildiğim veya kendim başvurduğum sağlık kuruluşu ile,
 • Yetki vermiş olduğum kanuni temsilcilerim ile,
 • Çalışmakta olduğunuz danışmanlar, denetçiler ve danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler ile,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
 • Faturalandırmanın işverenime yapılacak olması halinde işverenim ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğunuz tedarikçileriniz, destek hizmet sağlayıcılarınız ve iş ortaklarınız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlar ve Şirket’inizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi ve faaliyet konusuna dahil her türlü işi yasal çerçevede yürütebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim. İşbu kişisel verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayatıma ilişkin kişisel verilerimin ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceği hususunda bilgilendirildim.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarım

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verilerimi isteme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildim.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kanun kapsamındaki taleplerimi,

 • aydinlardental.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;
 • Bağdat Caddesi Kılıçoğlu Apt. No:451 K:2 D:6 34740 Kadıköy/İstanbul adresine bizzat teslim edebileceğimi,
 • Noter kanalıyla gönderebileceğimi,
 • info@aydinlardental.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sisteminizde kayıtlı elektronik e-posta adresim aracılığıyla iletebileceğimi biliyorum.

 

Aydınlar Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve özel nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

 

ONAM

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:……………………………………

Hasta Adı Soyadı…………………………………………………

İmza:…………

Tarih: ……./……./………Saat:…..

 

Hasta Yakını Adı Soyadı:………………………………………..

İmza:…………

Tarih: ……./……./………Saat:…..

Yakınlık Derecesi: ………………………….. Hasta Yakını Adı Soyadı:……………………………………….. İmza:…………Tarih: ……./……./………Saat:….. Yakınlık Derecesi: …………………………..

 

Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:

 • Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır)
 • Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır) · Bilinci kapalı
ANLAŞMALI KURUMLAR
Aydınlar Dental'in sunduğu ayrıcalıklardan yararlanan anlaşmalı kurumlar
 • Axa Sigorta
 • Moneta
 • Geo Blue
 • International SOS
 • Zeta Alliance
 • Eurocros
 • Europ Assistance
 • Bupa
 • Anel Group
 • Atalian
 • Betek
 • Borusan
 • Cargill
 • CMC
 • CNR Holding
 • DBArchitects
 • Deloitte
 • Detay_yapi
 • Deva
 • Dilek_holding
 • Dogus_holding
 • Doktor_Takvimi
 • General_Elektric
 • SEB
 • Hexagon_Studio
 • Honda
 • itelligence
 • İngiltere_Buyukelciligi
 • iff
 • ibm
 • kaptan
 • karaca
 • kiran_holding
 • kone
 • kuveyt
 • mavi
 • Microsoft
 • Momento
 • mitsui
 • Migros
 • Michael_page
 • Nitromak
 • Nielsen
 • Robert_collage
 • Siemens
 • Saat&saat
 • Saran_Holding
 • Süzer Plaza
 • Topaz
 • Tubitak
 • Tamek
 • TAV
 • Turksat
 • thy
 • Unilever
Daha Fazla Göster
Muayene randevusu alın!
Kliniklerimizden her türlü diş probleminiz için muayene randevusu alabilir, ağız ve diş tedavileriniz ile ilgili bilmek istediklerinizi uzman hekimlerimize danışabilirsiniz.